• Kazakh
  • Russian
  • English
Виртуальная выставка 10

9) Қазақстан халқы Ассамблеясы: алғашқы қадамдар (1995-1997 жж.). Құжаттар мен материалдар жинағы /М.Х.Жақыповтың жалпыредакциясымен; Қазақстан Ресрубликасы Президентінің Мұрағаты.- Астана: «Жасыл Орда» ЖШС,2015.-206 бет.
Жинақта Қазақстан халқы Ассамблеясының ұйымдастырылуы мен қызметі туралы, бұл бірегей жаңа қоғамдық институттың құрылуы мен дамуындағы Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті- Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рөлін айқындайтын, Қазақстан Республикасы Президентінің Мұрағатының қорларында сақтаудағы құжаттар жарияланып отыр. Жинақта Қазақстан Республикасында табысты жұмыс істеп жатқан этномәдени орталықтардың жан- жақты қызметі көрсетілген.
В сборнике публикуются документы, хранящиеся в фондах Архива Президента Республики Казахстан, о создании и первых шагах функционирования Ассамблеи народа Казахстана, роли в формировании этого института Первого Президента Республики Казахстан- Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Отражена многогранная деятельность многочисленных национальных культурных центров.10) Қазақстан халқы Ассамблеясы: жиырма жылдық тарих. - Алматы, «ҚАЗақпарат», 2015.-342.
Кітапта ұлттық бірлік құндылықтарының негіздері, қазақ халқының толеранттылығы, этносаралық қатынастар саласын реттеудің қоғамдық- саяси институты ретіндегі Қазақстан халқы Ассамблеясының қалыптасуы мен дамуының 20 жылдық кезеңінің негізгі белестері баяндалады.
Еңбекте Қазақстан Президенті Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен құрылған Қазақстан халқы Ассамблеясы мемлекеттік этносаясаттың шешуші тетігі ретінде халық өкілдігі институты қызметінің сапалық тұрғыда жаңа деңгейде қамтамасыз етіліп отырғандығы ашып көрсетіледі.
11) Сын Казахстана и Эллады: Спиридон Георгиевич Космериди. Сборник документов и материалов за 1942-2014 гг./ Ответственный редактор Г.С.Сарсенова, составители О.С.Богданова, Е.М.Грибанова (ответственный) Б.А.Жуматаева.-Алматы: Print Express,2014.-410 c.+вкладыш на 14 л.
Сборник документов рассказывает о жизни и деятельности удивительного человека: архитектора, ученого, публициста, общественного деятеля. Являясь потомком греков, покинувших историческую Родину в начале ХХ в. и затем депортированных в Казахстан, С.Г.Космериди, несмотря на ограничения, связанные со статусом этноса, не только получил высшее образование, но и достиг высших ступеней в избранной им деятельности, став одним из мэтров казахстанской архитектуры.

12) Орталық мемлекеттік ғылыми- техникалық құжаттама мұрағаттының жеке қор құжаттары бойынша аңдатпалық жолсілтер.=Путеводитель по фондам личного происхождения Центрального государственного архива научно- технической документации. Алматы,2012.-412 б.-Қазақша,орысша.
Жолсілтерде Орталық мемлекеттік ғылыми- техникалық құжаттама мұрағатында сақталған жеке қор құжаттарының мазмұны және құрамы туралы мәліметтер берілген.
Путеводитель включает сведения о составе и содержании фондов личного происхождения, хранящихся в Центральном государственном архиве научно- технической документации.


13) Ер есімі ел есінде-Поклонимся и мертвым и живым/сост. Л.Рифель-Усть-Каменогорск,2014 г.-647 с.
В книгу включены письма, фронтовые дневники, воспоминания участников Великой Отечественной войны, документы о трудовом подвиге женщин, овладевших сложными профессиями бурщиков, крепильщиков, трактористов, водителей, в довоенное время составляющих монополию мужского труда. Документы выявлены в фондах КГУ «Государственный архив» управления культуры, архивов и документации Восточно- Казахстанской области.


14) Қыдыралиев Д.Қ. «Жерұйық» /Благодатная Земля»/The Promised Land.-2-ші басылым, толықт.-Астана:Деловой Мир Астана,2014.-260 б.-қазақша, орысша, ағылшынша. Қолдарыңыздағы кітап қазақ даласынан бастау алған ізгілік пен рухани келісім жайында сыр шерте отырып, бүкіләлемдік құндылықтар төңірегіндесөз қозғайды. Қазақстанда қалыптасқан этносаралық және конфессияаралық келісім моделі- Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы баяндайды.
Данная книга поведает Вам тайну доброты и духовного согласия, берущих начало в казахской степи. В ней повествуется об общемировых ценностях, о казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия – Ассамблее народа Казахстана.


15)Қазақстандағы ерекше лагерьлер: Степной. Песчаный. Луговой. Дальний.-Алматы, 2014.-1200 бет.
Бұл ғылыми- зерттеу еңбекте КСРО ІІМ Лагерьлер бас басқармасының кезінде Қазақстан территориясында орналасқан ерекше лагерьлері (№4 Степной, №8 Песчаный, №9 Луговой және №11 Дальний) тарихының проблемалары басым көпшілігі ғылыми айналымға алғаш рет еніп отырған ауқымды құжаттық материалдар негізінде байыпталып, мәселенің осыған дейін аз зерттелген тұстары қарастырылады.